[Kip_Tindell%2C_Zeynep_Ton_and_Thomas_Perez%5B14%5D]